De Stichting Hofvogels

De Stichting Hofvogels werd 16 augustus 2016 notarieel geregistreerd en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer 66650488/ RSIN: 856646167.

De Stichting Hofvogels is een zogenaamde ANBI Stichting, wat betekent dat giften die ten goede komen aan onze Stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer hierover vindt u op www.anbi.nl

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Hofvogels bestaat uit:

Voorzitter:                    Frans Kruse

Penningmeester:         Henk v.d Spek

Secretaris:                    Han Roordink

Bestuursleden:

Henri Bouwmeester (voorzitter Vogelwerkgroep Nivon Goor), Menno Huge, Roeleke Steentjes

 ‘Bestuursleden zijn onbezoldigd

Het secretariaat

Het secretariaat van de Stichting Hofvogels is p/a gevestigd

Hekkemansbeld 32

7496 BD Hengevelde

www.hofvogels.nl

secretariaat@hofvogels.nl

Telefoon:         06- 30240486

IBAN NL 42 TRIO 0391 2134 74

Doelstelling

De Stichting zet zich actief in om inheemse broedvogelsoorten in het algemeen en inheemse uilensoorten in het bijzonder in de gemeente Hof van Twente te beschermen en in hun levensonderhoud te ondersteunen. De Stichting doet dit in het belang van natuur, biodiversiteit en landschap. De Stichting streeft daarbij biotoopverbeteringen op het erf en in het landschap na ten einde een meer optimaal leefmilieu voor onze inheemse broedvogelsoorten waaronder uilen te creëren.

Beoogde resultaten

 • Verhogen van de bewustwording bij de inwoners van de Hof van Twente omtrent het nut en de noodzaak van de bescherming van inheemse uilensoorten en broedvogels in relatie met natuur, biodiversiteit en landschap middels informatie, communicatie en educatie;
 • Werving van nieuwe kasthouders en verhogen bezettingsgraad uitgezette nestkasten door innovatie en onderzoek
 • Toename van het aantal (geschikte) uilenterritoria middels;
  • aanbrengen van biotoopverbeteringen op erf en in gebied
  • plaatsen, controleren en onderhouden nestkasten
  • scannen en advisering m.b.t uil- vriendelijk inrichten van erven en gebied
  • ringen jong geboren uilen en verwerken en analyseren broedresultaten
 • Communicatie, informatie en educatie;
  • Ontwikkelen en gebruik van professionele PR middelen zoals website, publicaties, nieuwsbrieven, artikelen voor nieuwsbladen, pers, nieuwsbulletins, informatiebijeenkomsten en educatie;
 • Toename beïnvloeding lokaal natuurbeleid door samenwerking, lobby, publiciteit, advisering en deelname aan klankbord-/ stuur-/ en werkgroepen;
 • Jaarlijks ondersteunen en/of uitvoeren van maximaal 2 projecten;
  • Hof voor de Steenuil. hofvogels/HofvoordeSteenuil
  • Ondersteuning spreeuwenonderzoek Radboud universiteit Nijmegen
  • Telproject IJsvogels/ Grote Gele Kwikstaart Hof van Twente.