Middels een Beschikking van de belastingdienst werd de Stichting Hofvogels in kennis gesteld dat zij vanaf 16 augustus 2016 werd aangemerkt als een zogenaamde Algemeen nut beogende instelling . Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen.

Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. Verder zijn nalatenschappen aan ANBI’s vrijgesteld van successierecht. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende).