Begin mei was het weer zover. Samen met TGC lid Victor Markink en ringers Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp jong geboren spreeuwen ringen op de golfbaan van de Twentse GolfCluP1020050b te Ambt Delden. Sinds enkele jaren wordt bij wijze van experiment de kolonisatie door spreeuwen bevorderd, om de speelvelden groen en bespeelbaar te houden. Maar ook spreeuwen om zo het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te beperken en de biodiversiteit op de golfbaan te verrijken met deze soort, die momenteel in de verdrukking is geraakt en alle steun kan gebruiken.

Sinds jaar en dag zijn sportveldbeheerders en greenkeepers van golfbanen actief in de weer om voor hun leden ‘de perfecte grasmat’ te verkrijgen. Hierbij binden zij in het voorjaar keer op keer de strijd aan met engerling en emelt. Deze larven van verschillende keversoorten en langpootmuggen hebben een verwoestend effect op de grasmat. De larven vreten eerst de wortels van de graszoden aan, waardoor deze uiteindelijk afsterven. Vogels, m.n. kraaien, op zoek naar een lekker hapje woelen daarna de afgestorven zoden om, met vaak rampzalige gevolgen voor de grasmat: ‘kuilen en een onbespeelbaar speelveld’

Daar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gezien de schadelijke neveneffecten voor o.a vogels, insecten, bijen in 2013 aan banden is gelegd, moest de TGC op zoek naar goed werkende alternatieven. Ervaringen bij ander golfclubs hebben de spreeuw in beeld gebracht als natuurlijke bestrijder van vraatlarven en besloten werd dit ook op de Twentsche Golfclub te proberen. Met hulp van natuur- en vogelwerkgroep ‘de Grutto’werden in 2014 bij wijze van proef op verschillende locaties op de golfbaan broedkasten voor spreeuwen opgehangen en met succes. Er werd meteen volop gebroed. De grasmat werd massaal bezocht door spreeuwen op zoek naar engerlingen en emelten als voedsel voor de jong geborenen. Ook al is er nog geen direct merkbaar positief effect op de grasmat. Daar waar zoveel spreeuwen fourageren zullen hopelijk minder dorre en/ of geel gekleurde plaggen in grasmat worden aangetroffen.

P1020059In tegenstelling tot 2015, waarbij circa 60 jonge spreeuwen werden geringd, bleef het dit jaar tot circa 40 jonge schreeuwerige en hongerige spreeuwtjes. Merkbaar waren de gevolgen van het koude voorjaar. Broedsels waren soms niet uitgekomen of jong geboren spreeuwen hadden het niet gered. Of de inzet van de spreeuw ten slotte ‘de oplossing’ is om het gras op fairway en green groen en bespeelbaar te houden is nog niet bewezen geacht, ondanks de ogenschijnlijk goede resultaten. De golfclub ziet echter veel toekomst in deze natuurlijke bestrijder en wil het experiment uitbreiden over de rest van de golfbaan. De ondersteunende rol van ‘de Grutto’is in goed overleg overgenomen door de Vogelwerkgroep/ Stichting Hofvogels uit de Hof van Twente.