De patrijs heeft het in ons land al een aantal jaren moeilijk en de populatie gaat in aantal achteruit. De oorzaak van deze achteruitgang is onder andere een gebrek aan insecten, door het overmatige gebruik van pesticiden en herbiciden. Daarbij komt ook nog eens een afname van nestgelegenheid door de verschraling van het agrarische landschap. Kleinschalige landschapselementen als heggen, kruidenrijke overhoekjes en stoppelakkers zijn gaandeweg verdwenen en jong geboren vogels en nesten lopen het risico in het broedseizoen om uitgemaaid te worden.

Patrijzen komen van nature voor in graslanden en cultuurlandschappen en hebben een voorkeur voor extensief beheerde landbouwgebieden met een verscheidenheid aan kleinschalige elementen als weilanden, graanakkers, akkerranden, wegranden en braakliggende terreinen met houtwallen, singels of heggen. Elementen waar Hofvogels rekening mee houd in haar adviezen aan erfeigenaren tijdens de erfinrichtingsplannen en gebiedsplannen om de levensomstandigheid van de patrijs in de Hof van Twente te verbeteren.

Het nut van de paardenbloem

Sommige mensen hebben iets tegen paardenbloemen; ze steken ze uit en deze bloemsoort wordt in voorkomende gevallen bestreden met chemische middelen. Maar uiteraard zijn ze nuttig voor tal van diersoorten en hebben ze een rol in het ecosysteem. Ze worden door tal van dieren gegeten en hebben heel vroeg in het jaar al zaad. Eén van de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels legde vast hoe een patrijs de zaden van een paardenbloem op at; het hele bloemhoofdje was in een mum van tijd leeg. Eén van de vele redenen om paardenbloemen niet te bestrijden.