IN DE PRAKTIJK

PROJECTEN

Projecten van stichting Hofvogels

Hof voor de Steenuil

 

In het adoptieplan “Hof voor de Steenuil. 2017 – 2020 ‘ werkten de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel. Stichting Hofvogels, IVN’s Diepenheim en Markelo en basisscholen uit deze gemeente in een gezamenlijke werkgroep succesvol samen. De samenwerking had tot doel de steenuil op erven en in het landschap van de Hof van Twente in zijn levensonderhoud te ondersteunen. De steenuil werd als soort gekozen, omdat hij gezien kan worden als indicator van een gezonde leefomgeving met veel diversiteit. De gezamenlijke aanpak was onder andere gericht op voorlichting en educatie, inventarisaties en het creëren van meer ideale leefomgevingen voor de steenuil door middel van erf- en gebiedsaanpassingen. Ook het bijplaatsen van  nestkasten op erven werkte mee om de populatie steenuilen te doen groeien. De aanpak werd succesvol afgesloten en best practices, waaronder de erf- en gebiedsinrichtingen werden verder uitgewerkt in het projectplan ‘Plaats voor de kerkuil’ Voor verdere informatie website hofvogels.

Beschermingsplan voor de Kerkuil

 

Op basis van een door de Provincie Overijssel beschikbaar gestelde subsidieregeling werd in 2018 gestart met het project “Plaats voor de kerkuil, beschermingsplan voor de kerkuil 2018 – 2022’. Gezien de negatieve broedontwikkelingen van de kerkuil door de jaren heen werd in overleg en met samenwerking van de gemeente Hof van Twente en Landschap Overijssel op basis van het betreffende beschermingsplan succesvol geïnvesteerd om de kerkuil in zijn levensonderhoud te ondersteunen. Met een door de Provincie Overijssel aan de Stichting verleende subsidie werd succesvol geïnvesteerd in het creëren van 35 natuurerven en uitbreiding van het aantal broedplaatsen van de kerkuil, door het plaatsen van extra nestkasten. In deze werden ook de belangen van andere doelsoorten als de ringmus, grauwe vliegenvanger, huiszwaluw en dergelijke meegenomen.

Natuurerf, opmaat naar biodiversiteit

 

Gezien de grote belangstelling voor het inrichten van natuurerven werd met ‘Natuurerf, Opmaat voor biodiversiteit 2020 – 2025’ een volgende stap gezet in de ontwikkeling en het creëren van het ‘natuurerf’ Middels een nieuw verkregen subsidie werd de verdere ontwikkelingen van natuurerven en een meer divers ingericht landschap veilig gesteld. Terwijl steen- en kerkuil het boegbeeld van de aanpak blijven, acteert het nieuwe actieplan primair vanuit het belang van herstel van de biodiversiteit. Op deze wijze wordt me4de geïnvesteerd in de leegomgevingen van de vele bedreigde en in nood verkerende inheemse planten en dierensoorten. In het plan is nadrukkelijk aandacht voor de verdere ontwikkeling van het natuurerf en richt de aandacht zich ook meer specifiek op het aanbrengen of herstellen van landschapselementen als houtwallen, heggen en poelen. Met de ontwikkeling van de site ‘Natuurerf’ kunnen geïnteresseerde erfbewoners zelf aan de gang en stappen zetten naar een meer divers ingericht erf.Erfbewoners kunnen naast een gedegen advies en inrichtingsplan een éénmalige bijdrage voor de aanschaf van het plantmateriaal tegemoet zien, voor zover de verkregen subsidie hierin voorziet.

Enkele andere activiteiten

 

Spreeuwenpopulatie in strijd tegen emeltenplaag


Vanaf 2016 was de Stichting actief betrokken bij een onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden, zoals het veel bediscussieerde imidacloprid, op spreeuwen. Spreeuwen die worden ingezet om de toenemende plaag van emelten en engerlingen op grasvelden te bestrijden. Het onderzoek werd verricht door de Radboud Universiteit in Nijmegen en vond plaats op het terrein van de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Rondom de verschillende speelvelden van de golfclub werden nestkasten voor spreeuwen opgehangen. Ontelbare spreeuwen bevolkten de grasmatten van de verschillende speelvelden van de golfclub op zoek naar de larven van kevers en langpootmuggen, die de grasmat lelijk kunnen toetakelen. Het onderzoek richtte zich op de effecten die de gebruikte bestrijdingsmiddelen op de spreeuwen hadden. De greenkeeper van de golfclub bemerkte na drie jaar een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de grasmatten van de greens sinds de spreeuwen daar broeden en massaal foerageerden op de nabij gelegen grasmatten van de greens. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen is hierdoor wezenlijk verminderd waardoor er een win win situatie optrad.

 

Broedvogelinventarisatie ’t Rikkerink Ambt Delden


In het voorjaar van 2019 werd in de periode februari tot en met juni in overleg met ecologen van afvalverwerkingsbedrijf Twence Hengelo en vrijwilligers van de Twentse Vogelwerkgroep op verzoek van de Stichting Hofvogels een broedvogelinventarisatie middels het Broed Monitoring Project (BMP) verricht op de voormalige afvalstortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden. Het in aanbouw zijnde zonnepark leent zich door haar ligging en inrichting om met succes te investeren in broedgelegenheid en/of de ontwikkeling van territoria voor bijzondere broedvogels, waaronder de steenuil en bosuil.

 

Aanpak Eikenprocessierups


In samenwerking met de gemeente werd in 2019 op een meer structurele wijze inzet gepleegd op de biologisch bestrijding van de eikenprocessierups. In het kader van de bestrijding van de EikenProcessieRups werden in opdracht van de gemeente Hof van Twente circa 300 nestkasten voor kool- en pimpelmees gemaakt en opgehangen op kwetsbare locaties in de gemeente Hof van Twente.

Natuurerf 2020