Vraag een erfscan aan!

BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit in je tuin

Met het begrip biodiversiteit wordt de omvangrijke variatie in het leven of de graad van verscheidenheid aan levensvormen (plant- en diersoorten) binnen een ecosysteem bedoeld. Biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem of leefgebied. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. De biodiversiteit staat echter onder druk en er is meer en meer sprake van onbalans. Steeds meer plant- en diersoorten zijn al verdwenen of dreigen te verdwijnen.

 

Het belang van biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Het betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding en medicijnen. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Al deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan.
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen. Hoe groter de diversiteit aan planten en dieren binnen een leefgebied/ -omgeving hoe beter het systeem zich kan aanpassen aan negatieve invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld klimaatveranderingen als gevolg van industriële ontwikkelingen, toenemende verkeersintensiteit en ontwikkelingen in de agrarische sector en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Ecosystemen

Een ecosysteem is niet alleen de optelsom van planten en dieren of de samenleving van organismen (planten, dieren en micro-organismen) binnen een bepaalde (leef)omgeving. Het is vooral ook de uitwisseling van materie en energie tussen de organismen onderling en tussen het leven en de niet-levende omgeving: bodem, water en lucht. Een ecosysteem biedt de mens iedere dag natuurlijke producten als voedsel, hout, regenwater en medicijnen.

Begin aan de basis

Het gaat niet goed met de biodiversiteit en meerdere dier- en plantsoorten nemen dan ook in rap tempo af. Zorgen baart de significante daling van insecten(soorten). Wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen, dat ruim 40% van de insecten achteruit is gegaan en dat 33% van de insectensoorten wordt bedreigd. De wetenschap slaat alarm en signaleert dat miljoenen plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd en dat zelfs ons welzijn en levensbehoud worden bedreigd. Er zijn verschillende oorzaken voor deze ontwikkelingen aan te wijzen, zoals vernietiging van leefgebieden door onder andere toename van bevolking, industriële ontwikkelingen, toenemend verkeer, verdergaande ontwikkelingen in de agrarische sector en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 

 

Broedvogelsoorten indicatief voor biodiversiteit

Vogelsoorten staan aan de top van de voedselketen en zijn indicatief voor de kwaliteit van de biodiversiteit binnen de verschillende leefgebieden. De negatieve gevolgen voor onze inheemse broedvogels zijn meetbaar. Vogelbescherming Nederland signaleert een zorgwekkende trend. Van veel vogelsoorten gaat de populaties tot zelfs zeer hard achteruit. Vooral de broedvogels van kust, duin en boerenland hebben het tot zeer moeilijk om zich te handhaven. In beide gevallen verkeert circa 80% van hen in de gevarenzone. Kijkend naar het voedsel van broedvogelsoorten bestaat dit hoofdzakelijk uit insecten. Dat het slecht gaat met deze van insecten afhankelijke broedvogels is gerelateerd aan de enorme afname van insecten en insectensoorten. Ook in de bossen gaat het op vele plaatsen niet goed, gezien de sterke afname van verschillende bosvogels.

 

Stichting Hofvogels zet in op het creëren van natuurerven

Met de slogan ‘Maak van uw erf een natuurerf’ wil Stichting Hofvogels erfbewoners in de gemeente Hof van Twente informeren en activeren over de noodzaak om te investeren in biodiversiteit en de wijze waarop zij met kleine ingrepen en maatregelen hun erf kunnen omvormen tot een natuurerf. Een natuurerf goed voor planten, dieren, vogels en voor de erfbewoners zelf.

Met het creëren van ideale biotopen op erven (natuurerven) en het gericht werken aan de ecologische versterking van leefgebieden in het aangrenzende landschap zet de Stichting Hofvogels samen met deze erfbewoners in op herstel van de biodiversiteit. Hun gezamenlijke inzet zal leiden tot een snel herstel van de vele bedreigde plant- en diersoorten.
Er wordt de laatste jaren op vele fronten geïnvesteerd om te de achteruitgang van de biodiversiteit aan te pakken. Erfbewoners in het buitengebied van de Hof van Twente kunnen op erfniveau al veel doen om deze teruggang in de natuur te stoppen en te herstellen.

Met kleine ingrepen en maatregelen kunnen zij hun erf omvormen tot een natuurerf. Een erf niet alleen goed voor planten en dieren, maar juist ook voor hen zelf. Erfbewoners investeren zodoende niet alleen in de toename van de leefbaarheid op hun erf en een enorme verhoging van het woongenot. Ook investeren zij in de kwaliteit en attractiviteit van ons Twentse landschap
Met kleine ingrepen kunnen erfbewoners vogelsoorten zoals uilen, spreeuwen, meesjes, grauwe vliegenvanger, huiszwaluw, (ring)mussen aan geschikte nest- en broedgelegenheid helpen. Elke soort heeft zo zijn eigen wensen (biotoop) en Stichting Hofvogels staat klaar om belangstellende erfbewoners te informeren en te helpen met advies en waar nodig ook met ondersteunende subsidies.

 

 

Door het aanleggen van bloemenrijke erven of kruidenrijke graslanden worden insecten en weidevogels geholpen terwijl een paddenpoel een mogelijk onderkomen voor kikkers, padden en salamanders biedt. Fruitbomen leveren in de zomer niet alleen lekker fruit op, maar trekken bijen en insecten aan en bieden in hun takken en stammen ideale nestgelegenheden voor onze vogels, waaronder de steenuilen.

Heeft u vragen of wilt u advies over het verbeteren van uw erf, neem dan contact met ons op via onze website www.hofvogels.nl .Wij maken dan een afspraak met u om gezamenlijk te kijken naar uw wensen en de mogelijkheden van het erf. Na een eerste bezoek kunnen wij u adviseren over de inrichting van het erf, het opmaken van een erfinrichtingsplan en het leveren van het benodigde plantgoed en nestkasten


Vraag een erfscan aan!

Contactgegevens:

Hofvogels

Hekkemansbeld 32

7496 BD Hengevelde​