De muizenplaag van 2014 – 2015 in Friesland en elders in Nederland leidde tot grote schades voor de agrarische sector in de getroffen gebieden. Het absolute zwaartepunt van de muizenuitbraak lag in Friesland, in de graslandpercelen op veen en klei. 900 agrarische bedrijven op die gronden leden zware schade met een geschatte omvang van ruim 73 miljoen euro. Aan de andere kant bleek dat de muizenuitbraken een enorme stimulans waren voor bijvoorbeeld roofvogels, uilen en kleine roofdieren. Zo leverden tellingen grote aantallen Blauwe Reigers en Grote Zilverreigers op, die de velden vaak groepsgewijs afspeurden op Veldmuizen. Ook werden veel meer Buizerds en Torenvalken geteld dan tijdens voorgaande edities en provinciale slaapplaatstellingen van Blauwe Kiekendieven leverden in Friesland recordaantallen op. In het landelijke broedvogelrapport 2014 van Sovon, komt de muizenplaag verschillende keren terug. Het was een goed jaar voor Grauwe Kiekendieven. Kerkuilen beleefden een uitzonderlijk goed jaar met 2475 eerste broedsels, 520 tweede broedsels en zelfs 26 derde broedsels. Tevens vond er een explosie van Velduilen op het Friese vasteland plaats. muizen fotoOnderzoek wees uit dat de kans op een muizenuitbraak vergroot wordt door factoren als droge en warme winters, een grote drooglegging, het ontbreken van beweiding, de afwezigheid van predatoren en de fase van de muizencyclus.

Samen met Alterra Wageningen UR, Wageningen UR Livestock Research, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Wetterskip Fryslân, en onder regie van de provincie Fryslân, heeft A&W onderzoek gedaan naar deze muizenplaag. Opdrachtgevers van dit onderzoek waren Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Ministerie van Economische Zaken, STOWA, BIJ12 unit Faunafonds, LTO Noord, Provincie Groningen, Rabobank, Provincie Zuid-Holland, Provincie Overijssel, Gemeente De Fryske Marren en Gemeente Súdwest Fryslân

Voor uitgebreide informatie en onderzoeksrapport zie www.fryslan.frl/muizen.