Het jaarverslag 2021 is klaar en is een bron van informatie geworden over onze inzet voor de natuur, het landschap en de biodiversiteit. De kerk- en steenuilen spelen hierin als thermometer van de kwaliteit daarvan een belangrijke rol. Ook wordt niet voorbij gegaan aan onze groei als vrijwilligersorganisatie en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Het jaar 2021 is qua verloop voor deze beide vogelsoorten bijzonder geweest. Na een zachte winter was er plotseling in februari en maart een winterse periode met sneeuw, waardoor vele broedsels van steenuilen niet werden afgerond. Maar ook de vogels hebben veerkracht en vele paren zijn later opnieuw begonnen met een broedsel.

De controlerondes van de uilenkasten begin mei waren in 1e instantie hoopvol gezien het grote aantal bezette nestkasten bij de steenuilen. In het verdere verloop van het broedseizoen bleek echter dat de meeste van de vroege broedsels (30 stuks) mislukten als gevolg van een ernstig voedselgebrek. Gelukkig profiteerden latere broedsels maximaal van de aanwezigheid van de meikever en konden we alsnog meer dan 100 succesvolle broedparen registreren en 300 jong geboren steenuilen ringen.

De ontwikkeling bij de kerkuilen werd aanvankelijk met enige scepsis tegemoet gezien. De heftige winterse periode medio februari leidde tot veel uitgehongerde en dode kerkuilen. De kerkuil jaagt vooral op gehoor en heeft het tijdens sneeuwval en stormachtig weer moeilijk om de benodigde muizen te vangen. Uiteindelijk werden er toch nog 31 broedgevallen geregistreerd en werden iets meer dan 100 jonge kerkuilen geringd door onze ringers. Een hoopvolle ontwikkeling, die zich naar we hopen in 2022 verder doorzet.

Onze groei als stichting zit niet alleen in het aantal vrijwilligers en kasten, maar ook in de ontplooide activiteiten; nestkasten voor andere soorten dan uilen, insectenhotels, erfverbetering, landschapsverbetering enzovoort waarbij ook de nodige overleggen met andere organisaties en overheden sterk toenamen. Achtergrond van deze uitbreiding is het besef dat een goede uilenstand het resultaat is van een biodiverse omgeving en andersom. Hofvogels werkt dus aan een rijke natuur en een mooi landschap, met als basis de bescherming van de uilensoorten en andere meeliftende bedreigde soorten.

 

Onder het motto ‘Buurt aan zet’ ondersteunt Hofvogels erfbewoners en buurtschappen actief bij hun initiatieven om in hun eigen woon- en leefomgeving te investeren in het landschap en de biodiversiteit. Hofvogels werkt hierbij onder andere samen met de gemeente Hof van Twente en anderen op basis van ons programma ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’.

 

In de tussentijd is Hofvogels op circa 550 erven in de Hof van Twente actief en geniet dan ook een grote bekendheid onder deze bewoners. Dit jaar steeg het aantal kasthouders wederom tot uiteindelijk 450 erfbewoners en zijn meer dan 75 erven natuurvriendelijk ingericht. Deze erven worden jaarlijks meermaals door één van onze vrijwilligersploegen bezocht, worden nieuwsbrieven verstuurd en de veelal prettige en enthousiaste contacten met de erfbewoners verder aangehaald en onderhouden.

Het jaarverslag is te vinden onder het kopje organisatie/ jaarverslag.  Veel leesplezier.