Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels verschuiven de kastcontroles van steen- en kerkuil met circa vier weken en beperken hierdoor het aantal contacten met erfbewoners tot een minimum. De maatregelen worden genomen in het kader van het Corona virus.  

In een tijd van grote onzekerheid over de wijze waarop het Corona virus zich ontwikkelt en de aangescherpte maatregelen tot 1 juni stelt de Stichting Hofvogels maatregelen in om de risico’s van besmetting van haar vrijwilligers en/ of kasthouders uit te sluiten.

Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels gaan dit voorjaar pas in de 4e week van april voor het eerst op pad om de nestkasten van steenuilen op de circa 300 erven in de Hof van Twente te controleren op bezetting en mogelijke broedgevallen. Ook stelt zij de controles van de circa 100 kerkuilenkasten uit tot de 4e week van mei. Erven van kasthouders worden slechts betreden met nadrukkelijke toestemming van de erfbewoner. Deze wordt van te voren telefonisch of per email geïnformeerd over de naderende kastcontrole en kan hierbij zijn of haar toestemming geven of weigeren.

Bekend is dat het broedseizoen van de steenuil in de afgelopen 40 jaar is verschoven van eind april naar half april. Normaliter vinden de eerste kastcontroles van de steenuilen in de Hof van Twente  dan ook al in de 1e week van april plaats. Tijdens kastcontroles wordt gecontroleerd of de nestkasten al dan niet bezet zijn. Bij het aantreffen van een steenuil(paar) volgt circa 4 weken later een tweede controle op het aantal gelegde eieren (meestal circa 4 stuks).  Dit geeft dan weer een indicatie voor vervolgcontroles op het aantal geboren jongen en ten slotte op de periode waarin deze jongen worden geringd.  Door de kastcontroles te verschuiven naar de laatste week van april, kan het aantal kastcontroles ( contacten met erfbewoners) in geval van bezetting beperkt worden tot twee.

Bij de kerkuilen wordt een andere procedure gevolgd. De nestkasten van deze nachtjager zijn vooral opgehangen in een kapschuur of aan de binnenkant van een loods. Degelijke nestkasten worden pas begin mei gecontroleerd. In die periode broeden kerkuilen al op meerdere eieren ( circa 4 tot 6 ) en bestaat er inzicht in de periode dat de jong geboren kerkuilen geringd kunnen worden. Deze periode begint pas ergens in juni. Door de kastcontroles bij de kerkuil dit jaar uit te stellen tot de 1e week van juni kan het aantal contacten met de erfbewoner ook hier worden beperkt tot 2.

Wat kunnen erfbewoners doen om het broedseizoen alsnog succesvol af te sluiten.

  • De meeste erfbewoners van een steenuilenkast of een kerkuilenkast weten meestal zelf wel of er kastbezetting is en hebben ook kennis in welk broedstadium het uilenpaar zich bevind. Door deze informatie te mailen naar secretariaat@hofvogels.nl kan het aantal erfbezoeken tot een minimum worden beperkt;
  • Kastcontroles en ringactiviteiten vinden in de meeste gevallen in gezelschap van erfbewoners, kennissen en familie plaats. Dit is in de huidige situatie een niet gewenste en te betreuren situatie die we dit jaar maar voor lief moeten nemen. Verzocht wordt om onze vrijwilligers zoveel mogelijk alleen hun werk te laten doen. Vrijwilligers nemen zoveel mogelijk foto’s welke t.z.t op de website van de Stichting worden geplaatst en desgewenst gezonden zullen worden naar de betreffende kasthouder(s);
  • In gevallen dat er ladders of andere hulpmiddelen nodig zijn van erfbewoners om de nestkasten te controleren, wordt verzocht deze voor aanvang van de controles al klaar te zetten.

Frans Kruse

Voorzitter Stichting Hofvogels