Kieviten treffen aan de rand van Hengevelde weer een goede combinatie van broed- / en foerageergebied aan. Hier werden dit jaar door Tonnie Rupert en Herbert Bloem van de stichting Weidevogels Hof van Twente negen broedparen van deze weidevogel aangetroffen. In het hoge gras van een weiland kon veilig worden gebroed en op de akkers en kruidenrijk graslanden op naburige erven werd voldoende voedsel aangetroffen voor de jonge kieviten. De aanleg van een aantal wadi’s in een naastgelegen uitbreidingsplan zal het gebied hopelijk in de toekomst nog aantrekkelijker maken als broedgebied voor deze en andere onder druk staande weidevogels.

Na een lange periode van afwezigheid broeden kieviten weer op de hoek van de Janninksweg en Needsestraat in Hengevelde. Het gebied niet groter dan een paar hectaren stond in het verleden bekend als een geliefde broedplaats van vele soorten weidevogels. Grutto, scholekster, tureluur en wulp werden er naast de kievit rond april volop gespot. Na drainage en door bemesting en beweiding hielden de meeste weidevogels het daar echter lange tijd voor gezien.

Tot vrijwilligers Tonnie Rupert en Herbert Bloem in het hoge raaigras van het weiland steeds meer broedende kieviten aantroffen en uit voorzorg allerhande beschermende maatregelen troffen. Maatregelen waardoor de overlevingskansen van de broedsels en de pasgeboren kuikens toenamen. Zo werden niet alleen de gevonden nesten geteld en gemarkeerd. Ook werden aangetroffen nesten op schalen gelegd om de broedsels droog te houden tijdens natte periodes, werden broedsels afgeschermd met gaas om ze te beschermen tegen predatoren en werden tot slot vlak voor het maaien van het gras de op de schalen gelegde broedsels met jongen verplaatst naar veiliger oorden aan de randen van het weiland. Dat dit geen belemmering vormde voor de ouderparen bleek wel daar deze gewoon mee verkasten en de kuikens weer onder hun hoede namen.

                                                                                                                                        Bescherming aangetroffen nest in het hoge gras van het weiland

Pasgeboren kieviten zijn zogenaamde nestvlieders, die na de geboorte snel het nest verlaten en zelfstandig op zoek gaan naar voedsel. Wormen en insecten zijn dan vooral in trek bij de kuikens die deze dagelijks in grote getallen naar binnen werken. Voedsel dat onvoldoende wordt gevonden in het hoge gras van het weiland. Maar wel op het erf van de naastgelegen buurman die er een vijftal jaar geleden kwam wonen en zijn erf met adviezen van Landschap Overijssel, stichting Hofvogels en hovenier Geerdink omtoverde tot een succesvol natuurerf. Een erf dat een veilige leefomgeving voor allerhande soorten vogels en amfibieën werd. Maar ook een erf waar de patrijs en fazant zich al enkele jaren thuis voelt en hun jongen hebben grootgebracht.

                                                                                                                                        Een op schaal gelegd broedsel met een net uit het ei gekropen kuiken.

De betreffende buurman en zijn familie spotten dit jaar in toenemende mate foeragerende kievit kuikens en hun ouders op de kruidenrijke stroken land rond de grote kikkerpoel op het erf. Kruidenrijke stroken met veel insecten en wormen en voor de kuikens een aantrekkelijk foerageergebied met een gevarieerde menukaart. Eind deze maand zaait de erfeigenaar zelfs weer eigenhandig circa 1500 m2 meter kruidenrijke groenstroken op zijn erf voor bijen en andere insecten en hoopt ook weer de patrijs te mogen begroeten.

Het aantal broedsuccessen van weidevogels als Kieviet, Grutto en Wulp neemt in de Hof van Twente geleidelijk af. Broedsuccessen die worden gemeten aan de hand van door de stichting Weidevogels Hof van Twente geregistreerde broedparen. Daar waar in de Hof van Twente jaarlijks slechts nog enkele tientallen broedende Grutto’s en Wulpen worden geregistreerd neemt het aantal broedparen onder de Kieviten geleidelijk af van 310 broedparen in 2016 naar 266 broedparen in 2021.

Het is te vroeg om de combinatie van factoren aan de Janninksweg als succes te claimen in relatie met de aangetroffen broedparen van de kievit. Andere soorten als Grutto, wulp en tureluur zijn er nog niet echt teruggekeerd. Wel is duidelijk dat de intensieve betrokkenheid van vrijwilligers als Tonnie Rupert en Herbert Bloem in combinatie met de groene investeringen van de erfeigenaar aan de wieg staan van deze positieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die hoop geeft voor toekomstige broedparen.