In 2021 is op initiatief van de Hofvogels een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in en rond het nieuwe natuurgebied ‘De Parel’ in het buurtschap Elsenerbroek. Het geïnventariseerde gebied is 34,17 ha groot en omvat naast De Parel ook een stuk van het Reggedal Enter en 2 landbouwkavels waarmee het plot een logische begrenzing kon worden gegeven.  In totaal zijn tussen begin april en eind juni 7 bezoeken gebracht; 6x in de ochtend en 1 avondbezoek.

Tot recent was De Parel een camping. In 2019 en 2020 is het gebied heringericht door moerassige laagten uit te graven. De uitkomende grond is op hogere delen verwerkt en ingericht als graanakker of als een rivierduin met aanplant van struweel. De lagere delen die niet onder water staan, zijn met verschillende gras- en kruidenmengsels ingezaaid en worden als hooiland beheerd al of niet met na beweiding. Het aangrenzende Reggedal is recent door waterschap Vechtstromen heringericht waarbij de loop van de Regge is verlegd en de oevers flauw taluds hebben gekregen en de rijke bouwvoor is afgegraven.

In totaal zijn 46 broedvogelsoorten aangetroffen. Duidelijk aanwezig was de Meerkoet met 9 paartjes; 7 werden gevonden langs de Regge en 2 in het moerasgebied. Het broedsucces leek erg laag; er zijn vrijwel geen opgroeiende jongen waargenomen. Een opvallende groep in het gebied is de weidevogels/steltlopers waarvan 4 soorten succesvol in het gebied hebben gebroed: Kievit en de Kleine Plevier (beiden 4 territoria), Scholekster en Tureluur (beide 1 territorium). De Kleine plevier is nu één van de dominante soorten en aanwezig in de oeverzones van het moerasgebied. De vogels profiteren hier van de pionier situatie in de vorm van kale of schaars begroeide bodems. De Tureluur broedt in de lage moerasvegetatie en was hier in mei/juni steeds alarmerend aanwezig en moet toen kleine jongen hebben gehad. De Kievit broedt wat verder van het water af in de vochtige hooi- of weilanden. Er waren minstens 4 paartjes aanwezig, geconcentreerd rond het moeras. Naast de genoemde steltlopers was hier ook de Gele Kwikstaart aanwezig met 1 territorium. Op veel plaatsen in Twente is deze soort uit het cultuurland verdwenen, maar het was mooi om te zien dat het gebied voor deze soort blijkbaar geschikt is.

De Koekoek is met 1 territorium vastgesteld, maar deze parasiet heeft een groter territorium dan het gekarteerde gebied. Potentiële waardvogels die zijn aangetroffen zijn de Kleine Karekiet (2 territoria), de Heggemus (3 territoria) en de Gekraagde Roodstaart (4 territoria). In de verschillende struweelvegetaties in het gebied zijn een aantal soorten aangetroffen waarvan de Bosrietzanger met 14 territoria de talrijkste was. Tijdens de laatste bezoeken kon de slurpende zang van deze zanger op veel plaatsen worden gehoord. Ook de Grasmus (9 territoria) en de Roodborsttapuit (3 territoria) zijn hier aangetroffen.  In natte vegetaties langs de Regge waren tenslotte de Kleine Karekiet en de Rietgors in meerdere paren aanwezig.