DSC_0998.1 De PvdA-fractie in Overijssel is enorm geschrokken door nieuwe cijfers die aangeven dat het momenteel ontzettend slecht gaat met de bijen en weidevogels in Nederland. Uit recent onderzoek is gebleken, dat 18% van alle Nederlandse bijen de afgelopen winter niet heeft overleefd. Ook bleek uit onderzoek dat het met de meeste weidevogels ook hard achteruit gaat. Sinds de jaren ’90 is de gruttostand gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is met 60% afgenomen. De PvdA fractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel om snel duidelijk te maken hoe ze bedreigde dieren in Overijssel gaan beschermen.

9 augustus jl verzocht het PvdA Statenlid Annemieke Wissink het College van Gedeputeerde Staten/ Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel schriftelijk te reageren op de volgende vragen:

  1. Bent u, net zoals de PvdA-fractie, enorm geschrokken door de berichten: ‘Weer hoge bijensterfte in Nederland’ en “CBS: Weidevogels in duikvlucht’? Uit deze artikelen blijkt dat het zeer slecht gaat met de meeste bijen en weidevogels in Nederland. Veel van deze bijen- en weidevogelsoorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten.
  1. Hoe staat het met de bijenpopulaties en de weidevogelpopulatie (in het bijzonder voor de soorten die te vinden zijn op de rode lijst) in Overijssel? En wat ziet het college als de grootste bedreigingen voor deze diersoorten?
  1. Voelt GS zich verantwoordelijk voor de bescherming van bijen, weidevogels en andere bedreigde dieren in onze provincie? Zo ja, wat gaat u doen om deze dieren te beschermen?
  1. Provincie Brabant investeert in totaal 1,05 miljoen in een reddingsplan voor bijen dat samen met tien organisaties (waaronder de ZLTO) is opgesteld, n.a.v. een unaniem aangenomen motie ‘Samen voor de bij’ in de Brabantse Staten. Is het college bereidt om initiatief te nemen voor een Overijssels reddingsplan voor bijen en hiervoor een voorstel aan PS voor te leggen?
  1. Is het college bereidt in navolging van de provincie Noord-Holland een biodiversiteitsgraadmeter uit te voeren om de kwaliteit van onze ecosystemen en de ontwikkeling van de populaties van bedreigde soorten in beeld te brengen?

 

Links naar de berichten:

http://nos.nl/artikel/2050873-weer-hoge-bijensterfte-in-nederland.html

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2015/weidevogels-in-duikvlucht1.htm