Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 5 april jl traden Menno Huge en Roeleke Steentjes officieel toe tot het bestuur van de stichting Hofvogels. Met de uitbreiding naar een vijfmansbestuur ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Niet alleen wordt de werkdruk binnen het bestuur verlicht en beter verdeeld, maar kan ook gestart worden met een aantal nieuwe plannen en activiteiten uit het nieuwe vijfjaren activiteitenplan. Naast de bekende uilen krijgen ook andere doelsoorten als zwaluwen en patrijzen de komende jaren aandacht, wordt geïnvesteerd in uitbreiding en opleiding van onze vrijwilligers en wordt onze website van een meer eigentijds jasje voorzien.  

De nieuwe bestuursleden werden met open armen ontvangen tijdens deze speciale voor hen georganiseerde bestuursvergadering. Beiden waren al langere tijd vrijwilligers van Hofvogels en kennen de stichting en haar werkzaamheden dan ook door en door. Menno en Roeleke nemen veel organisatorische en bestuurlijke kennis en kennis en ervaring over de natuur en specifieke daarin levende soorten mee. Kwaliteiten die onze stichting goed kan gebruiken.

Menno gaat de grote lijnen in de gaten houden. Hij richt zich hierbij vooral op secretariële taken zoals het voorbereiden, agenderen en organiseren van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten, inclusief verslaglegging en voortgangscontroles van activiteiten. Roeleke richt zich met haar kennis over de natuur en soorten als zoogdieren en roofvogels vooral op thema’s als opleiding, educatie en workshops en wordt contactpersoon voor thema’s als opleiding, patrijs en inrichten van bermen.

Menno, woonachtig in het buitengebied van Markelo, volgde een opleiding natuurbeheer en ging in 1983 aan het werk bij Natuurmonumenten. Vanaf 1994 werkte hij in Overijssel en is vanaf die tijd bij het Twentse en Sallandse landschap betrokken geweest. Als rentmeester en belangenbehartiger was hij druk met het beheer van natuurgebieden, ruilverkavelingen, de ecologische hoofdstructuur, agrarische grond verpachten aan boeren, huizen verhuren, etc. Vaak werk met tegengestelde belangen en resultaten op lange termijn. Inmiddels is hij met pre-pensioen en lijkt het hem leuk om een bijdrage te leveren aan Stichting Hofvogels.

De stichting spreekt me aan omdat het gaat om concreet werk in mijn eigen gemeente en samen met mensen die vrijwillig meedoen uit enthousiasme voor de natuur in onze leefomgeving. Daarbij zijn wij thuis bijzonder verwend, omdat we al heel lang zowel kerkuilen als steenuilen op ons erf hebben; motiverend gezelschap

Roeleke, woonachtig in het buitengebied van Bentelo, genoot haar opleiding aan de middelbare landbouwschool en werkte daarna een aantal jaren in de landbouw. In 1986 volgde zij bij het IVN de natuurgidsenopleiding en was actief vrijwilliger bij IVN Delden, met lidmaatschap van de Werkgroep Roofvogels Nederland en de Zoogdierenwerkgroep Overijssel. In 2000 startte zij met een deeltijd opleiding voor docent biologie en werkte tot haar pensionering bijna 20 jaar met veel plezier als docent biologie bij het Stedelijk Lyceum in Enschede.

Ik hoop dat ik een kleine bijdrage kan leveren aan het behoud en hopelijk verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Hof van Twente en dat we de kennis van de natuur kunnen doorgeven aan de volgende generatie”.

Naast Menno en Roeleke bestaat het bestuur verder uit voorzitter Frans Kruse, penningmeester Henk van der Spek en secretaris Han Roordink. Het bestuur weet zich verder gesteund door meerdere vrijwilligers die taken en verantwoordelijkheden van het bestuur hebben overgenomen en zijn opgenomen in een bestuurondersteundende constructie. Voor uitgebreide informatie over het nieuwe actieplan, bestuurssamenstelling en taken van bestuursleden wordt verwezen naar onze website www.hofvogels.nl